PROVOZNÍ ŘÁD PRÁDELEN

 1. Uživatel se před praním/sušením seznámí s pravidly obsluhy užívaného zařízení. V případě, že potřebuje bližší vysvětlení, může se telefonicky, nebo osobně obrátit na provozovatele.
 2. Uživatel je povinen dodržovat obecné zásady praní a sušení prádla. Perte světlé prádlo odděleně od barevného, dodržujte doporučené teploty (praní i sušení) uvedené na štítku textilu a vždy zvolte program s odpovídající teplotou.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím jednotlivých zařízení.
 4. Pračky jsou nastaveny na praní běžně znečištěného prádla. Pro dosažení odstranění skvrn doporučujeme použít vlastní prostředky určené k odstranění konkrétních nečistot v doporučeném dávkování a užití. Odstranění skvrn z textilu provozovatel nemůže garantovat.
 5. V pracích strojích je zakázáno prát silně znečištěné prádlo mastnotami, chemickými produkty, hořlavými produkty, nebo hmotnými částicemi (přilepená omítka apod.), prádlo s připevněnými ostrými předměty. Prádlo potrhané, nebo rozpárané pere a suší uživatel na vlastní riziko.
 6. Osoba pověřená provozovatelem má právo kontroly prádla vkládaného do praček a právo odmítnout prádlo nevhodné k praní v tomto zařízení.
 7. Uživatel je povinen v prostoru samoobslužné prádelny udržovat pořádek a chovat se tak, aby nedocházelo k omezení prostoru ostatních uživatelů a prostoru okolo zařízení. Pro přenesení vypraného prádla do sušičů jsou k dispozici šedé koše. Pro manipulaci s čistým prádlem jsou určeny skládací stoly.
 8. Děti nesmí samostatně pobíhat po provozovně a pohybovat se v blízkosti strojů.
 9. V celé provozovně je zakázáno kouření a konzumace alkoholických nápojů.
 10. Do provozovny je zakázáno vodit zvířata.
 11. Pro pomoc při řešení vzniklých nepředpokládaných situací (zdravotních, technických, nebo jiných) neprodleně kontaktujte provozovatele.
 12. V případě nebezpečí, poruchy zařízení nebo požáru použijte nouzový vypínač.
 13. Daňový doklad je možné vystavit po předchozí dohodě s provozovatelem.

PROVOZNÍ ŘÁD EKO ČISTÍRNY

 1. Zákazníci jsou povinni řídit se všeobecnými podmínkami, které jsou vyvěšeny v provozovně.
 2. Platba za vyčištění oděvů se provádí vždy předem. Výše platby za jednotlivé druhy oděvů je uvedená v ceníku. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 3. Za čištění dětských oděvů je účtováno 50 % z ceny čištění příslušného oděvu dle platného ceníku.
 4. Účtenka je jediným dokladem k vydání oděvu.
 5. Doba čištění je individuální, záleží na typu oděvu a na druhu čištění. Nejkratší doba vyčištění jsou 3 dny, pokud se zákazník a provozovatel nedohodnou jinak. Provozovatel čistírny se zavazuje dodat objednanou službu řádně, včas a v odpovídající kvalitě.
 6. V případě ztráty účtenky je zákazník povinen předložit občanský průkaz, oděv co nejpřesněji popsat a vyplnit prohlášení o ztrátě účtenky.
 7. Zákazník je povinen si vyčištěné oděvy vyzvednout do 14 dnů ode dne, kdy oděv předal k čištění. Pokud si oděv nevyzvedne do 14 dnů ode dne, kdy předal oděv k čištění, je povinen zaplatit provozovateli poplatek za uskladnění oděvů ve výši 5,-/kus 1 den. Zákazník si zakázku musí vyzvednout nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen si zakázku vyzvednout. Pokud tak neučiní, je provozovatel oprávněn tuto zakázku věnovat charitě.
 8. Čistírna není odpovědná za věci, které zůstanou v kapsách, a neodpovídá za škodu, kterou mohou způsobit během čištění.
 9. Čistírna nezodpovídá za škody na knoflících, vycpávkách, zipech, plisování, gumových součástech a nápisech, které by vznikly při čištění, zaviněné nesprávným, resp. nedostatečným označením ze strany výrobce.
 10. Čistírna nezodpovídá za úplné odstranění skvrn po jednorázovém čištění, především když skvrny byly staré nebo už předtím prané. Skvrny nelze samostatně detašovat. Prosíme zákazníky, aby obsluhu informovali, zda a jakým způsobem se již pokoušeli skvrny odstranit.
 11. Reklamaci na zjevné vady je třeba uplatnit při převzetí zakázky, na pozdější reklamaci nemůže být brán zřetel, ostatní do 3 měsíců (dle § 654 občanského zákoníku). Při reklamaci bude vyplněn a podepsán reklamační list, přičemž provozovna i zákazník obdrží po jednom vyhotovení. Reklamace bude vyřízena za podmínky, že zákazník předloží originál účtenky z čistírny, zakázka bude mít původní označení, s kterým byla přijata, nebude nošena či nijak upravována, a to do 30 dnů po doložení všech dokumentů potřebných k vyřízení reklamace.
 12. Provozovna nese odpovědnost za ztrátu oděvu a řeší se v rámci reklamačního řízení.
 13. Reklamační řád je uložen v provozovně a bude na požádání předložen.
 14. Čistírna může odmítnout vykonání služby, především jedná-li se o oděvy bez etiket (symboly k čištění a žehlení) a bez označení druhu materiálu oděvu. Takovéto oděvy přijímá čistírna pouze na zodpovědnost klienta.
 15. V dalším se podmínky poskytování služeb řídí zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a občanským zákoníkem 40/64 Sb. ve znění platných doplňků, změn a úprav.